Hieronder treft u een kort overzicht van de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over het jaar 2017 aan.

 

Staat van baten en lasten      

2017 werkelijk 2017 begroting 2016 werkelijk
Baten onroerend goed 15054 15500 15091
Opbrengsten fondsen 10970 10300 10549
Bijdragen levend geld 193688 211000 199987
Overige baten, incl. catering 48258 44000 53211
Totaal baten 267970 289800 278838
Salarissen en vergoedingen 126932 129000 115024
Afschrijvingen 9033 10000 9033
Lasten kerkelijke gebouwen 57133 71000 80142
Overige kosten 64207 69000 63974
Rentelasten 9677 11500 10068
Totaal kosten 266982 289500 278241
Resultaat 988 300 597