De sacramenten

Heilige Doop

In overleg met wijkouderling(en) en doopouders stelt de predikant een datum vast voor de doopbediening. Enige tijd voor de doopbediening er is een doopzitting. Zijn er meerdere dopelingen dan is dit in de Rank; is er één dopeling dan is het bij de ouders thuis. Tijdens de doopzitting wordt gevraagd naar de motieven van de ouders om het kind te laten dopen. Ook wordt het doopformulier gelezen en toegelicht. De ouders dienen het trouwboekje mee te brengen naar de doopzitting, zodat de doopgegevens er in opgenomen kunnen worden. Na afloop van de dienst ontvangen de ouders een doopkaart en een doopgeschenk. Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te wensen. 

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de week van voorbereiding is er, in de regel op de woensdagavond, een gezamenlijk moment van bezinning in de Rank. Alleen belijdende leden hebben toegang tot het Heilig Avondmaal. In het geval belijdende leden van elders willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal wil de kerkenraad hiervan graag van te voren op de hoogte gebracht worden. Dit kan heel eenvoudig telefonisch bij de wijkouderling gemeld worden. Het tijdstip van Censura Morum wordt in de kerkbode vermeld en/of op de voorbereidingszondag afgekondigd. Indien iemand bezwaren heeft tegen belijdenis en wandel van een lidmaat, dient hij dit eerst te bespreken met de desbetreffende persoon. Wanneer het bezwaar niet weggenomen wordt, kan de kerkenraad geraadpleegd worden. De kerkenraad past vervolgens hoor en wederhoor toe alvorens een uitspraak te doen.