Schenken aan de kerk.

Regelmatig worden we gevraagd wat de beste weg is, ook fiscaal, om aan de kerk te schenken. We hoeven u niet uit te leggen dat het vele werk dat wij en veel vrijwilligers doen geld kost. Of het nu ondersteuning is voor minderbedeelden, pastoraat, gebouwen of kosten voor jeugd- en ouderenwerk. Vandaar dat wij U willen wijzen op de mogelijkheid voor schenkingen. Dat kan uiteraard via collectes of de Actie Kerkbalans. U kunt ook gebruik maken van een Overeenkomst Periodieke Schenking in Geld. Op deze wijze hoeft u niet te voldoen aan een fiscale drempel.


Nalaten aan de kerk.

Regelmatig bereiken ons vragen wat de mogelijkheden zijn om vermogen bij overlijden na te laten aan de kerk. Kan dit? En welke mogelijkheden zijn hiervoor? Wat mag en kan je daarbij van de kerk verwachten? Om hier duidelijkheid in te geven is onderstaande informatie opgesteld. Wilt u meer weten via bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek hierover. Neemt u dan contact op met één van de kerkrentmeesters. Het spreekt voor zich dat we uw vragen vertrouwelijk behandelen.

Een nalatenschap kan bestemd worden (of een deel daarvan) aan de kerk. Zo wordt ook na overlijden bijgedragen aan de opbouw van de kerk en de gemeente. Nalaten aan een goed doel (in dit geval de kerk) kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. 

Er zijn twee manieren

1) de kerk is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal de kerk een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is de kerk niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. 

2) de kerk krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. 

Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig. 

Het benoemend van een executeur

Het is raadzaam in het testament een executeur te benoemen. Een executeur is degene, die het testament van de dan overledene uitvoert. Dit kan een notaris zijn, maar ook een andere door de overledene daartoe aangewezen persoon. De executeur is degene die namens de erfgenamen de nalatenschap beheert, schulden betaalt en de belastingaangifte indient. Verkoop van goederen is alleen mogelijk met medewerking van de erfgenamen of als verkoop nodig is om schulden te betalen.  Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap wettelijk vereffend worden. Een executeur (en alleen de executeur) kan verklaren dat de nalatenschap ruim positief is om alle schulden te voldoen. Door deze verklaring hoeft de nalatenschap niet wettelijk vereffend te worden wat veel extra werkzaamheden met zich meebrengt.  

Kinderen

Iedereen mag zelf beslissen wie hij (zij) tot erfgenaam benoemt. Meestal zijn dit de (klein)kinderen en enkele andere goede doelen zoals de kerk. Er zijn ook voorbeelden dat dat kinderen (of kleinkinderen, in de plaats van overleden ouders) geheel of gedeeltelijk worden onterfd. Zij kunnen dan na het overlijden van de (groot)ouder een beroep doen op hun legitieme portie. Dit is het minimale wettelijke deel waarop een (klein)kind aanspraak kan maken ofwel de helft van hun gewone kindsdeel als zij niet zouden zijn onterfd. Wanneer u voornemens bent hiertoe over te gaan is het raadzaam dit goed met de notaris te bespreken.

Goederen

Het is ook mogelijk spullen (inboedel, sieraden), een huis of een aandelenportefeuille na te laten aan een goed doel. Deze worden dan verkocht zodat met de middelen die vrij zijn komen nieuwe bestedingen kunnen worden gedaan. Zijn er spullen met een grote emotionele waarde, dan is het beter deze na te laten aan familie of vrienden.