Kerkbeheer

Het College van Kerkrentmeesters (Kerkbeheer) behartigt de stoffelijke belangen van de kerk, zoals beheer en onderhoud van de gebouwen, salarissen en bekostiging van de erediensten. De kerkbeheerders hebben niet alleen een taak ten aanzien van een juiste besteding van de middelen, ook de verwerving ervan is aan haar opgedragen.

De gelden, nodig voor de instandhouding van het kerkelijke leven, komen hoofdzakelijk op drie manieren binnen:

1. De collecten tijdens de kerkdiensten

Het inzamelen van gelden voor de dienst des Heeren is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Als u dat wilt kunt u collectemunten à € 0.70(wit), € 1.10(groen), € 2.00(rood) of € 5.00(blauw) gebruiken bij het geven van uw gaven tijdens de collecten. De munten kunt u bestellen door overmaking van een bedrag naar rekening nr. NL19 RABO 0375 0590 40. In de omschrijving vermeldt u de gewenste aantallen en uw adres. De bestellingen die vóór vrijdag binnen zijn, worden ’s zaterdags bij u thuis gebracht. Bij problemen kunt u mailen naar kerkbeheer@hervormdmoerkapelle.nl.

2. De vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans)

De bijdrage wordt door de leden zelf vastgesteld. Als norm wordt aanbevolen 1,5 à 2 % van het belastbare inkomen. In de maand januari komen vrijwilligers aan de deur om de toezeggingen op te halen. Op een formulier kunt u aangeven welk bedrag u voor een jaar toezegt en op welke manier u wilt betalen.

3. Bijzondere giften uit de gemeente

Het kerkbeheer heeft het bankrekeningnummer: NL06 RABO 0375 0056 33.

Solidariteitskas

Ieder belijdend lid van de gemeente is per jaar voor de Solidariteitskas € 10,00 verschuldigd. Het College van Kerkrentmeesters zendt de leden hiertoe een acceptgiro. De helft van dit bedrag wordt door het College afgedragen aan de Generale Financiële Raad van de PKN. Het restant wordt gebruikt voor het plaatselijk kerkenwerk. Het College is verplicht om, ook voor de leden die om wat voor reden dan ook hun bijdrage niet betalen, € 5,00 per lid af te dragen.

Ledenadministratie

De leden van onze gemeente zijn geregistreerd in een geautomatiseerd ledenregister. Het zijn leden die door belijdenis, doop of  geboorte behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Op 1 januari 2015 bedroeg het aantal leden van de Hervormde Gemeente Moerkapelle: 413  belijdende leden, 410 doopleden, 65 administratieve leden (voorheen geboorteleden). Totaal 823 leden.

Voor een goed beheer is het van belang, dat de ledenadministratie up-to-date blijft. Het merendeel van de bijdragen, die het College van Kerkrentmeesters ieder jaar moet betalen, wordt berekend aan de hand van het aantal doop- en belijdende leden. Het Kerkbeheer doet daarom een dringend beroep op alle leden om iedere wijziging door te geven aan de administrateur: R(ia). den Hartog. (ledenadministratie@hervormdmoerkapelle.nl)

Verjaardagsfonds

Wie jarig is ontvangt via één van de dames van het verjaardagsfonds een felicitatie en kan  als uiting van dankbaarheid jegens de Heere een bijdrage in het Verjaardagsbusje doen. De opbrengst is bestemd voor kerkelijke doelen.

Kerkblad De Hand

Alle kerkelijke activiteiten, o.a. preekbeurten, gemeentenieuws, verenigingswerk en mededelingen, vindt u in ons kerkblad De Hand. De inleverdatum voor kopij is één week voor verschijnen bij de redactie. Het e-mailadres van ons kerkblad luidt: kerkbladdehand@gmail.com. Opgave als abonnee, opzegging en verhuizing kunt u doorgeven aan: Kerkbeheer, Postbus 56, 2750 AB Moerkapelle, of via bovengenoemd e-mailadres. De abonnementsprijs is € 20,- per jaar (+ eventuele portokosten). U krijgt een acceptgiro toegezonden. De kerkbode verschijnt éénmaal per twee à drie weken.

Welkomstcommissie

Nieuw-ingekomenen worden eerst bezocht door een lid van de welkomstcommissie. Vervolgens maakt de betreffende wijkouderling een afspraak voor een kennismakingsbezoek. In de kerkbode worden de nieuwe leden welkom geheten.